REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.ZDROWINKI.PL

1. Postanowienia ogólne
2. Zasady korzystania ze sklepu internetowego
3. Warunki zawierania umowy sprzedaży
4. Ceny i płatności
5. Dostawa zamówień
6. Odstąpienie od umowy
7. Reklamacje
8. Ochrona danych osobowych
9. Postanowienia końcowe§1
Postanowienia ogólne

Sklep internetowy dostępny pod adresem  www.zdrowinki.pl prowadzony jest przez Enet Broda i Wspólnicy sp.j.  KRS 0000611500, NIP 8792683874, REGON 364151501, ul. Polna 101, 87-100 Toruń.

Kontakt telefoniczny (od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00-13:00): 666477736
Kontakt mailowy: bok@zdrowinki.pl
Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów korzystających ze Sklepu Internetowego i określa zasady korzystania ze Sklepu.

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:
1. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
2. Dni robocze – dni powszednie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.1951.4.28 z późn. zm.);
3. Dni wolne od pracy – dni wskazane w art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.1951.4.28 z późn. zm.);
4. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Klient tworzy swoje indywidualne konto, które umożliwi mu dokonywanie zakupów w Sklepie;
5. K.c. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.);
6. Klient - osoba fizyczna dokonująca poprzez stronę www.zdrowinki.pl zakupów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 221 k.c.;
8. Konto – utworzone po rejestracji indywidualne konto Klienta, za pomocą którego może on dokonywać zamówień w Sklepie bez konieczności ponownego wprowadzania danych. Konto umożliwia śledzenie zmian statusu złożonego zamówienia na bieżąco oraz wgląd w historię zamówień,
9. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego;
10. Sprzedawca – Enet Broda i Wspólnicy sp.j.  NIP 8792683874, ul. Polna 101, 87-100 Toruń;
11.  Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem www.zdrowinki.pl, zwany dalej Sklepem;
12. Strony - Sprzedawca i Klient;
13. Towar – artykuły będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Stronami;
14. Umowa – umowa sprzedaży Towaru oferowanego przez Sprzedawcę, zawierana bez jednoczesnej obecności Stron, w formie elektronicznej za pośrednictwem Sklepu;
15. Zamówienie – wyrażenie woli Klienta złożone celem zawarcia umowy sprzedaży, określające ilość, rodzaj i cenę Towaru.

Warunkiem dokonywania zakupu za pośrednictwem Sklepu jest dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia mobilnego, z dostępem do Internetu, z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron internetowych. Klient musi również posiadać konto poczty elektronicznej i mieć możliwość dostępu do niego.
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu:
1. zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML 5i JAVA Script
2. włączona obsługę plików Cookies w przeglądarce.

Informacje o Towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 k.c.


§ 2
Zasady korzystania ze sklepu internetowego

Możliwości składania zamówienia przez Klienta:
1.  Dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza i tym samym założenie swojego konta na stronie Sklepu
2.  Złożenie jednorazowego zamówienia, bez konieczności zakładania konta.
Warunkiem rejestracji jak i złożenia jednorazowego zamówienia jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu.
Przy dokonywaniu rejestracji oraz przy złożeniu jednorazowego zamówienia Klient jest zobowiązany do podania danych zgodnych z prawdą, aktualnych i kompletnych celem skutecznego zrealizowania zamówienia. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, gdy dane te nie są kompletne. Jeżeli co najmniej dwukrotna próba kontaktu z Klientem powiedzie się, Sprzedawca może anulować Zamówienie lub odstąpić od umowy.

§ 3
Warunki zawierania umowy sprzedaży

W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu po zalogowaniu się na swoje Konto bądź w razie korzystania z opcji jednorazowej (bez tworzenia Konta), Klient musi złożyć zamówienie.
Składając zamówienie Klient dokonuje:
1. Wyboru rodzaju i ilości zamawianych towarów;
2. Oznaczenia sposobu dostawy oraz wskazania adresu dostawy;
3. Podania danych do faktury (jeżeli ma być wystawiona);
4. wyboru sposobu uregulowania płatności.
Z chwilą złożenia Zamówienia, cena wskazana przy każdym Towarze jest wiążąca dla obu Stron. Cena do zapłaty nie ulegnie zmianie po złożeniu Zamówienia przez Klienta niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.
Sprzedawca potwierdzi otrzymanie Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia otrzymania Zamówienia i jego numeru, pomiędzy Stronami dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 5 dni roboczych. Jeśli w tym czasie Klient nie odbierze zamówienia lub nie zapłaci za nie lub nie będziemy mogli się z nim skontaktować, żeby zrealizować zamówienie – anulujemy zamówienie.

§ 4
Ceny i płatności

Ceny towarów znajdujące się na stronie Sklepu:
1. Podawane są w walucie polskiej,
2. Zawierają podatek VAT,
3. Nie uwzględniają kosztów dostawy,
4. Są ceną za jedną sztukę (chyba, że w opisie danego artykułu wyraźnie wskazano inaczej).

Płatność może zostać zrealizowana następująco:
1. Przedpłata – przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
2. Przedpłata – za pośrednictwem zewnętrznego serwisu rozliczeniowego Przelewy24,

Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedawcy nie później niż 48h od momentu złożenia zamówienia. W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz numer zamówienia

Nr konta sklepu:  72 1050 1979 1000 0092 3952 5653

Przy płatności za pośrednictwem zewnętrznego serwisu rozliczeniowego, Klient zostaje przekierowany na platformę Przelewy24 umożliwiającego realizacje transakcji w formie elektronicznej.


§ 5
Dostawa zamówień

Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
Termin realizacji zamówienia został wskazany w Sklepie.
W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
Towary zakupione w Sklepie są dostarczane zgodnie z wyborem Kupującego spośród następujących opcji:
1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej
2. Za pośrednictwem Poczty Polskiej
3. Do paczkomatów InPost
4. Za pośrednictwem Paczka w RUCHu
5. Odbiór osobisty

Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6
Odstąpienie od umowy

Klient, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od otrzymania produktów objętych umową.
Aby Klient mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną, korzystając z danych kontaktowych z §1).
Upłynięcie 14-dniowego terminu odstąpienia od umowy liczy się od momentu:
1. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
2. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
Zwrotu płatności Sprzedawca dokona na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego towaru.
Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Enet Broda i Wspólnicy sp.j., ul. Polna 101, 87-100 Toruń niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego.
Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Klient również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać w odpowiedni sposób zapakowany, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu (pudełko proszę zapakować w papier a dopiero później skleić taśmą). Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia zwrotu towaru.
Zwrotów towaru należy dokonywać za pośrednictwem kuriera bądź Poczty Polskiej bezpośrednio na adres: ZDROWINKI Marek Broda, ul. Polna 101, 87-100 Toruń. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów towaru wysłanych za pobraniem.


§ 7
Reklamacje
Jeżeli Towar jest niezgodny z umową lub, gdy produkt został uszkodzony w transporcie, Klient może złożyć reklamację. Reklamacja przysługuje Klientom będącym konsumentami. Strony, Klient niebędący Konsumentem oraz Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady. Klient traci te uprawnienia, jeżeli przed upływem 30 dni od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
Zamawiający przed odebraniem przesyłki pocztowej lub kurierskiej powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W takim przypadku Zamawiający nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w §1 Regulaminu. Zgłoszenie reklamacyjne w szczególności powinno zawierać: dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację, w szczególności adres e-mail i numer telefonu, datę zawarcia umowy sprzedaży, zapłaconą kwotę i metodę płatności, przyczynę reklamacji, ewentualnie żądany przez Klienta sposób załatwienia reklamacji.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę drogą mailową. W przypadku pozytywnego rozpatrzenie reklamacji Sprzedawca wymieni wadliwy Towar na Towar wolny od wad lub zaproponuje inny artykuł będący odpowiednikiem lub zamiennikiem wadliwego towaru albo zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego towaru. Zwrot pieniędzy nastąpi w terminie do 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 8
Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę, który jest Administratorem Danych Osobowych zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) (RODO)
Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych, w szczególności przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody jest dobrowolne. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 9
Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
Strony umowy sprzedaży deklarują dołożenie wszelkich starań, aby ewentualne spory były rozwiązywane polubownie, na drodze pozasądowej.
W sytuacji nie zakończeniu sporu polubownie, zostanie od rozstrzygnięty przez sąd powszechny, właściwy ze względu na adres Sprzedawcy.
Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie Sklepu www.zdrowinki.pl oraz na życzenie Klienta zgłoszone drogą mailową na adres bok@zdrowinki.pl dostępny również drogą poczty elektronicznej.
Sprzedawca ma prawo wprowadzania zmian Regulaminu z istotnych powodów, jak: zmiany danych adresowych Sprzedawcy, zmiany firmy (nazwy) Sprzedawcy, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany kosztów wysyłki, wprowadzenia nowych usług, zmiany przepisów prawa – w zakresie w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień Regulaminu.
Aktualizacja regulaminu zostanie wprowadzona z 30-dniowym wyprzedzeniem, co umożliwi Klientowi zapoznanie się ze zmianami oraz podjęcie decyzji odnośnie ich akceptacji i dokonania zakupu, co jest jednoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem i jego zaakceptowaniu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów oraz inne, dostępne w Sklepie Internetowym stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.